ندای توی، ندایی از اعماق تاریخ و اندرون انسانهاست برخاسته از تویسرکان